Denný stacionár

V dennom stacionári  sa poskytuje sociálna služba:
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov;
–    a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje:
•    sociálne poradenstvo rodine, ktorá  zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom
prostredí,
•    sociálne poradenstvo  fyzickej   osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
•    záujmová činnosť
o    možnosť prechádzok v blízkosti centra mesta
o    možnosť prechádzok v okolí rieky Revúca
o    saturácia duchovných potrieb
•    iné činnosti
o    arteterapia, muzikoterapia,
o    biblioterapia, ergoterapia
o    tréning pamäti, reminisenčná terapia