Zariadenie pre seniorov

DSCN0348

V zariadení pre seniorov sa poskytujú sociálne služby: – fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa  prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov; – alebo  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Poskytuje sa:
•    ubytovanie
•    stravovanie (celodenná strava, diéta podľa zdravotného stavu)
•    upratovanie, pranie, žehlenie (podľa individuálnych potrieb)

 

 DSCN0352    Zabezpečuje sa:
•    ošetrovateľská starostlivosť
•    záujmová činnosť
o    možnosť využitia športových aktivít v tenisovej hale
o    možnosť prechádzok v blízkosti centra mesta
o    možnosť prechádzok v okolí rieky Revúca
o   saturácia duchovných potrieb
•    iné činnosti
o    arteterapia, muzikoterapia,
o    biblioterapia, ergoterapia
o    tréning pamäti, reminisenčná terapia
o    bazálna stimulácia