O nás

Centrum sociálnych služieb  ViaVitae, n.o. vznikla v auguste 2013 ako zariadenie pre seniorov poskytujúce pobytové, ambulantné a terénne formy sociálnych služieb. ViaVitae poskytuje svoje služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo sociálne služby ViaVitae potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Naším poslaním je podporiť čo najdlhšie zotrvanie seniora v jeho domácom prostredí, kde sa cíti v bezpečí a v prípade, že to už nie je možné, zaistiť seniorom  starostlivosť u nás vo ViaVitae. Snažíme sa  zabezpečiť  dôstojný a kvalitný zvyšok života tak, aby sme zachovali ich ľudskú dôstojnosť.
Toto napĺňame podporovaním ich sebestačnosti, pomocou pri zvládaní každodennej starostlivosti, ale aj rôznymi aktivitami zameranými na rozvoj kognitívnych funkcií, jemnej motoriky.
Zapájame sa do rôznych projektov:
– čím sa snažíme o možnosti poskytnutia nových impulzov a stretov so spoločnosťou a zabezpečením technických pomôcok na skvalitnenie života seniorov,
– poskytnutím kvalitných vzdelávacích impulzov pre zamestnancov ViaVitae, ktoré im umožnia hlbšie sa “vnoriť” do života seniorov a pochopiť ich súčasnú fázu života,
– zameriavame sa na  rozvoj komunitnej spolupráce medzi mestom Ružomberok ako aj iných partnerov ViaVitae.

Našim cieľom je podať ruku rodine,obr css
jednotlivcovi pri jeho problémoch prostredníctvom sociálnych služieb, ako je:

 

            Zariadenie pre seniorov

Denný stacionár

           Opatrovateľská služba

        Odľahčovacia služba

Zariadenie sa nachádza v novovybudovaných priestoroch. Budova Centra sociálnych služieb ViaVitae má výbornú polohu, nakoľko je situovaná v blízkom centre mesta Ružomberok. Naše zariadenie je pripravené na proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb, čo znamená, že novovzniknuté zariadenia majú mať znaky rodinného bývania.Túto požiadavku spĺňa ViaVitae svojou kapacitou i vybavením. Príjemný interiér je prispôsobený individuálnym požiadavkám klientov.

V zariadení sa poskytujú  nepretržité 24 hodinové služby.

Spolupracujeme na úrovni mesta v procese komunitného plánovania, na tvorbe cieľov a opatrení v pracovnej skupine seniori a ľudia so zdravotným postihnutím.

Návštevy sú umožnené neobmedzene počas celého dňa, s dodržaním času nočného pokoja.

 

Kde nás nájdete?
Plavisko 7 (pri Bille)