Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba  je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na dobu určitú, maximálne na 21 dní.
Poskytuje sa:
•    ubytovanie
•    stravovanie (celodenná strava, diéta podľa zdravotného stavu)
•    upratovanie, pranie, žehlenie
Zabezpečuje sa
•    ošetrovateľská  starostlivosť 
•    záujmová činnosť
o    možnosť využitia športových aktivít v tenisovej hale
o    možnosť prechádzok v blízkosti centra mesta
o    možnosť prechádzok v okolí rieky Revúca
o   saturácia duchovných potrieb
•    iné činnosti
o    arteterapia, muzikoterapia,
o    biblioterapia, ergoterapia
o    tréning pamäti, reminisenčná terapia
o    bazálna stimulácia