Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov;
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v byte žiadateľa, hlavne v odpoludňajších hodinách, v sobotu, nedeľu a sviatky.